Adatvédelem

Kynetic Energy Kft.

  Adatvédelmi tájékoztató

 

 

 1. A gepeszet.eu. weboldalon a Kynetic Energy Kft. (székhely: 2118 Dány, Rákóczi utca 5., cégjegyzékszám: 13-09-150779, továbbiakban „Szolgáltató”) által történő adatkezelés az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. Rendeletével („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) összhangban kizárólag az alábbi jogalapok alapján történik:
  • Szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő harmadik személyek („Ügyfél”) hozzájárulásukat adták az adatkezeléshez;
  • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ügyfél az egyik fél;
 2. A kezelt adatok köre
  • az Ügyfél által kitöltött kapcsolati űrlapon megadott személyes adatokra (név, e-mail cím, telefonszám, „miben állhatunk szolgálatára?” rovatban megadott személyes adatok), valamint
  • a honlap látogatása során a települt cookiek által szerzett személyes adatokra terjed ki.
 3. Az adatkezelés célja:
  • az Ügyfelekkel történő kapcsolattartás;
  • technikai adminisztráció, illetve a honlap és szolgáltatások fejlesztése, statisztikai kimutatások készítése;
  • az érintett előzetes hozzájárulása esetén marketing cél.
 4. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
 5. Szolgáltató továbbá mindent megtesz az általa kezelt személyes adatok sértetlensége érdekében. Szolgáltató személyes adatot csak és kizárólag a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig kezel. Szolgáltató a személyes adatok védelme, és az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében eseti jelleggel adatvédelmi tisztviselőt is alkalmaz.
 6. Az Ügyfél jogosult
  • tájékoztatást kérni a személyes adatai kezelésről;
  • a kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését kérni;
  • a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni,
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen, illetve
  • visszavonni az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

Ügyfél kérelmezheti továbbá, hogy Szolgáltató az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat tagolt széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve, hogy kérésére Szolgáltató ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (Adathordozhatósághoz való jog).

Amennyiben az Ügyfél a fenti jogai bármelyikével élni kíván, azt az alábbi módok egyikén jelezheti:

 • e-mail útján az info@gepeszet.eu címen;
 • postai úton, vagy személyesen a 2118 Dány, Rákóczi utca 5. címen;
 1. Az adatok törlésének határideje:
  • Ügyfél által benyújtott, a személyes adatok törlése iránti kérelem beérkezése napjától számított 30 nap, illetve, ha az korábbi, az adatkezelés céljának megszűnésekor.
 2. A kijavítási, módosítási, adathordozhatósági kérelem teljesítésére 30 nap áll Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató az Ügyfél kijavítási, törlés iránti vagy adathordozhatósági igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Amennyiben az Ügyfél Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 3. Szolgáltató a kijavításról, módosításról és a törlésről az Ügyfélt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.
 4. Ügyfél kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
 5. Szolgáltató jogszabályi felhatalmazás alapján az illetékes hatóságok részére köteles lehet személyes adatok továbbítására. Szolgáltató a hatóságok részére kizárólag csak olyan és annyi személyes adatot ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 6. A Szolgáltató a szolgáltatások minőségének javítása érdekében az Ügyfél böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájlt („cookie”) helyez el. Ezen információk nem alkalmasak az Ügyfél személyek azonosítására csak az Ügyfél gépének felismerésére. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is az Ügyfél hozzájárulása.
 7. A legtöbb böngészőben beállítható, hogy az Ügyfél elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy az Ügyfél kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.
 8. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome 

Safari

Firefox 

Microsoft Edge 

 1. Ügyfél a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek címe: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Utolsó frissítés dátuma: 2018. 12. 25.